Meer verkopen en tegen een betere marge.

Ik ga graag met u in gesprek. Vriendelijke groet, Olaf Wijman 06-22733388

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Opvallende resultaten inkoopbarometer – Intrakoop

https://www.intrakoop.nl/kennisbank/details/artikelen/2018/02/27/opvallende-resultaten-inkoopbarometer?platform=hootsuite

Welke focus en veranderingen verwachten inkopers in hun vak? Eind 2017 hebben 99 hoofden inkoop & logistiek en facilitair managers meegewerkt aan de tweede meting van de Intrakoop Inkoopbarometer Gezondheidszorg.

Wat valt op?

De druk om meer te besparen op de inkoop van producten en diensten blijft groot. Vooral in de ziekenhuizen geeft 80% van de deelnemers dat aan, als reactie op onze stellingen. Verder verwachten zij de komende 12 maanden meer aandacht vanuit het bestuur voor inkoop en een groter aandeel aan inkoopuitgaven waar een contract tegenover staat.

Inkopers in de zorg denken dat de onderhandelingspositie van leveranciers sterker zal worden. Verder verwacht 84% van de inkopers in ziekenhuizen een toename van de uitgaven via een purchase-to-pay systeem. Tegenover 49% van de inkopers in de care-sector.

Focus van inkoop

De komende 12 maanden verwachten inkopers in de care-sector meer de nadruk te leggen op het versterken van hun regisseursfunctie. Versterking van de regisseursfunctie is nodig om verdere procesverbeteringen te kunnen doorvoeren en kostenbesparingen te realiseren. De sector volgt hiermee de cure die al langer de regisseursfunctie als belangrijkste focusgebied binnen de inkoopafdeling heeft. Overigens lijkt de aandacht voor contractbeheer hiermee meer naar de achtergrond te verschuiven.

De top-3 focusgebieden van hun organisatie blijft voor zowel de care- als de cure-sector nagenoeg onveranderd ten opzichte van de eerste meting in januari. In de care-sector staat ‘kwaliteit van zorg’ als thema onveranderd bovenaan. In de cure-sector schuift ‘bezuinigingen’ op van de tweede naar de eerste plaats en ‘reorganisatie’ zakt naar de tweede plaats. Het onderwerp ‘reorganisatie’ wordt zowel in de care- als de cure-sector vaak genoemd. ‘Privacy’ krijgt in de cure-sector meer aandacht dan in de care-sector.

Vervolg

Heb je aan deze tweede meting van de Intrakoop Inkoopbarometer Gezondheidszorg meegewerkt? Dan krijg je het volledige verslag toegestuurd. Intrakoop blijft deze meting elk jaar doen om vanuit inkoopperspectief de ontwikkelingen in de zorg te volgen en deze kennis met elkaar te delen.

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Symposium over nieuwe wet- en regelgeving medische hulpmiddelen

17-01-2018 NEN organiseert op 27 maart 2018 bij het NBC Congrescentrum te Nieuwegein een symposium over de nieuwe wet- en regelgeving van medische hulpmiddelen (de MDR). De MDR is een feit, hoe zorgt een organisatie dat het hier aan voldoet?

De nieuwe wet is van kracht, maar hoe nu verder? Is de sector al bezig met implementatie? Wat is daarvoor nodig? Wat betekent de nieuwe verordening voor de verschillende partijen en wat zijn de meest ingrijpende veranderingen? De nadruk ligt op implementatie van de wet- en regelgeving. Een aantal vraagstukken en (mogelijke) knelpunten worden behandeld.

Doel symposium

Het doel is dat deelnemers na afloop van het evenement over meer kennis beschikken over de nieuwe wetgeving voor medische hulpmiddelen. Het uitgangspunt is dat deelnemers zich bewust zijn van de fase van implementatie waarin ze zitten en wat hen (nog) te doen staat en handvatten aangereikt hebben gekregen over het implementatietraject.

De dag bestaat uit een plenair programma met presentaties. In de middag is er een keuzeprogramma waarbij deelnemers kunnen kiezen uit twee zogenaamde ‘meet en greets’.

Voor wie?

Elke belanghebbende partij is welkom! Voor met name de kleinere organisaties (MKB) is het zeer interessant, omdat deze vaak te maken hebben met een beperkte capaciteit om optimaal voor te bereiden en aanpassingen te doen. Deelnemers hebben de mogelijkheid om vooraf vragen in te dienen die (geanonimiseerd) worden voorgelegd aan de sprekers met de vraag deze te verwerken in de presentatie.

Meer informatie

Bekijk het volledige programma en/of meld u direct aan voor dit symposium. Het aantal plaatsen is beperkt, dus wees op tijd. Voor inhoudelijke informatie over dit symposium: Saliha Lalout, Consultant NEN Zorg & Welzijn, telefoon 015 2 690 431 of e-mail zw@nen.nl. Voor organisatorische vragen: NEN Evenementen, telefoon 015 2 690 422 of e-mail evenementen@nen.nl.

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Apotheker Lebbink was ‘lekker provocatief’

https://fd.nl/ondernemen/1235996/apotheker-lebbink-was-lekker-provocatief?utm_source=nieuwsbrief&utm_campaign=fd-lunchupdate&utm_medium=email&utm_content=20180116&s_cid=672

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Nieuwe hoogleraar Eveline Wouters technologische innovaties wil meer zelfregie

Eveline Wouters is benoemd tot hoogleraar Succesvolle technologische innovaties in de zorg in Tilburg. Zelfregie voor mensen met een (chronisch) gezondheidsprobleem staat in haar visie centraal.

Eveline Wouters
Eveline Wouters: ‘Afname gezondsheidsverschillen’

De benoeming van Eveline Wouters hangt samen met het onderzoeksthema Gezondheid in de digitale samenleving waarmee Tilburg University zich wil onderscheiden. De leerstoel wordt gefinancierd door Fontys Paramedische Hogeschool. Dit is ook de vestigende instantie.

Technologische innovatie biedt kansen voor een betere zorg, aldus Eveline Wouters. ‘Nieuwe ontwikkelingen kunnen bijdragen aan meer zelfregie en dus aan de kwaliteit van leven voor mensen met een, vaak chronisch, gezondheidsprobleem.’

Om dit te bereiken moet er sprake zijn van een sterke sociale vernieuwing, waardoor de technologie leidt tot nieuw gedrag en tot nieuwe samenwerkingsverbanden. ‘De impact daarvan is onder meer dat gezondheidsverschillen kleiner worden.’

Kwaliteit van leven

De leerstoel streeft de succesvolle toepassing na van technologische innovaties ten behoeve van de gezondheid. ‘Succesvol betekent dan: ondersteunend aan zelfregie en de kwaliteit van leven van mensen met een gezondheidsprobleem. Daarnaast gaat het om het toegankelijk worden van technologische innovaties voor iedereen en het overtuigend toepassen ervan door zorgverleners.’

Doel van dit alles is bij te dragen aan kennis over factoren die het gebruik van technologie door mensen in de zorg voor gezondheid beïnvloeden. Het onderzoeksprogramma richt zich op drie hoofdthema’s:
• Het gebruikersperspectief bij nieuwe technologische ontwerpen en toepassingen.
• Acceptatie en implementatie van bestaande technologie.
• Kenmerken van lokale samenwerkingsverbanden waarin zorg en technologie worden verbonden.

PG-raad

Eveline Wouters (Eindhoven, 1958) is lector Health Innovations and Technology aan de Fontys Paramedische School. In 2010 promoveerde ze aan Tilburg University op onderzoek naar de invloed van psychosociale factoren bij obesitas.

Wouters heeft inmiddels zo’n 100 publicaties op haar naam staan. Ook is ze onder meer lid van de Raad van toezicht BrabantZorg, de Raad van Advies van de IGJ en de PG-raad.

https://www.zorgvisie.nl/50735-2/

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

PRETTIGE KERSTDAGEN

wenst jullie Olaf Wijman van De Zorgmarkt en zijn kunsthandel

Afbeeldingsresultaat voor sterrenregen

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Nieuw: Vanaf 1 januari 2018 ook Beleidsregels Gunstbetoon Medische Hulpmiddelen

In de medische hulpmiddelensector vindt marketing voor medische hulpmiddelen op een gelijke wijze plaats als in de farmaceutische sector, en ook in de medische hulpmiddelensector kan dit dus doorslaan naar oneigenlijke beïnvloeding van de afnemers van die producten. De tijd is dus rijp voor regelgeving over gunstbetoon voor medische hulpmiddelen.

In het voorjaar van 2017 is daartoe een wettelijk verbod op gunstbetoon geïntroduceerd in de gewijzigde Wet op de Medische Hulpmiddelen. Naar aanleiding daarvan zijn gisteren,  31 augustus 2017, de Beleidsregels Gunstbetoon Wet op de Medische Hulpmiddelen (“Beleidsregels MH”) in de Staatscourant gepubliceerd. De Wet en de nu gepubliceerde Beleidsregels treden op 1 januari 2018 in werking. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) overweegt om de Beleidsregels Gunstbetoon Geneesmiddelenwet aan te passen en in lijn met deze nieuwe Beleidsregels MH.

Wat is Gunstbetoon in de Wet op de Medische Hulpmiddelen?

In de Geneesmiddelenwet wordt onder gunstbetoon het in het vooruitzicht stellen, aanbieden of toekennen van geld of op geld waardeerbare diensten of goederen met het kennelijke doel het voorschrijven, ter hand stellen of gebruiken van een geneesmiddel te bevorderen. De definitie van gunstbetoon in de Wet op de Medische Hulpmiddelen is net anders gedefinieerd, namelijk: “het door een leverancier in het vooruitzicht stellen, aanbieden of toekennen van geld of op geld waardeerbare diensten of goederen aan een natuurlijk persoon die betrokken is bij de toepassing van een medisch hulpmiddel of aan een instelling of zorgverzekeraar met het kennelijke doel de verkoop van een medisch hulpmiddel te bevorderen”. Dit wordt dus per 1 januari 2018 verboden, tenzij sprake is van een van de volgende uitzonderingen:

  1. vergoeding van deelnamekosten voor een bijeenkomst of manifestatie;
  2. vergoeding van dienstverlening;
  3. het geven van geschenken;
  4. kortingen en bonussen.

Uitgangspunt is natuurlijk dat de afnemer van de medische hulpmiddelen moet kunnen rekenen op een objectieve voorlichting over en een integere keuze voor een bepaald product.

Sponsoring (onder voorwaarden) toegestaan

De Beleidsregels MH geven wel mogelijkheden tot sponsoring. Sponsoring vindt plaats wanneer financiële bijdragen, bijvoorbeeld voor studiebeurzen of voor wetenschappelijk onderzoek, worden verstrekt door leveranciers van medische hulpmiddelen, maar waarbij er (wordt vermoed dat er) geen risico is op verkoop bevorderende beïnvloeding. De nieuwe Beleidsregels MH laten sponsoring alleen toe onder bepaalde voorwaarden, zoals dat het geen verband mag houden met het gebruik van de producten van de leverancier, moet bijdragen aan het gezondheidsbelang en volledig transparant moet zijn.

Als de Beleidsregels Gunstbetoon Geneesmiddelenwet worden aangepast, zullen er mogelijk ook regels omtrent sponsoring voor de geneesmiddelensector worden geïntroduceerd.

De uitzonderingen op het verbod van Gunstbetoon

(i)            Vergoeding van deelname aan bijeenkomsten

Naast de hiervoor genoemde uitzondering op het verbod van Gunstbetoon, geven de Beleidsregels MH ook nog de mogelijkheid voor het vergoeden van deelnamekosten aan bijeenkomsten. Alhoewel ook deze vergoedingen aan voorwaarden zijn gebonden, zijn die iets ruimer dan de regels die gelden onder de Geneesmiddelenwet. Zo worden onder de Beleidsregels MH ook de door leveranciers georganiseerde product gerelateerde bijeenkomsten gezien als een “bijeenkomst”; voorwaarde is wel dat dergelijke bijeenkomsten noodzakelijk zijn met betrekking tot het goed gebruiken en onderhouden van medische hulpmiddelen.

Dergelijke bijeenkomsten mogen worden vergoed tot een maximum van EUR 375 per jaar en daarbij geldt een maximum van EUR 75 per keer; er mogen dus maximaal vijf bijeenkomsten worden vergoed. Ter vergelijking: onder de Geneesmiddelenwet worden dergelijke bijeenkomsten gezien als een “manifestatie”; de maximum vergoeding daarvoor is vastgesteld op EUR 225 per jaar (en maximum 75 EUR per keer) en dus zijn drie van dergelijke manifestaties per jaar mogelijk. De vergoeding moet wel zijn beperkt tot hetgeen strikt noodzakelijk is, mag alleen betrekking hebben op het hoofddoel van de bijeenkomst en de bijeenkomst moet bovendien plaatsvinden op een passende locatie.

(ii)          Vergoeding voor dienstverlening

De Beleidsregels MH maken het daarnaast mogelijk om vergoeding voor dienstverlening te betalen. Daarbij zullen de redelijke uur- of dagtarieven moeten worden aangehouden, volgens de richtlijnen opgenomen in de Gedragscode Medische Hulpmiddelen. Schriftelijke vastlegging van de afspraken – zowel de aard, duur, omvang en doel van de te verlenen dienst als financiële afspraken – is een voorwaarde.

(iii)         Geschenken

Het geven van geschenken is wel mogelijk onder de Beleidsregels MH, maar net als in de geneesmiddelensector wel aan maxima gebonden, te weten EUR 50 per keer tot een maximum van EUR 150 per jaar per natuurlijke persoon, per leverancier. In de Geneesmiddelenwet is het maximum gerelateerd aan de therapeutische klasse van de producten en per beroepsbeoefenaar, in plaats van per leverancier; redenering hiervan is dat een bedrijf de mogelijkheid moet hebben om meerdere geneesmiddelen onder de aandacht van de afnemer te brengen.

(iv)         Kortingen en bonussen

Het is niet toegestaan financiële voordelen te verstrekken aan partijen die niet rechtstreeks betrokken zijn bij een handelstransactie, of bij de distributie of aflevering van medische hulpmiddelen. Voordelen, zoals bonussen of kortingen, zijn alleen toegestaan onder de volgende voorwaarden:

  1. de korting vindt plaats in geld of in natura voor branche-gerelateerde producten;
  2. de bonussen/kortingen in geld of in natura zijn expliciet schriftelijk vastgelegd; en
  3. de bonussen/kortingen mogen alleen verstrekt worden aan die partijen die rechtstreeks betrokken zijn bij de handelstransactie, de distributie of aflevering van de medische hulpmiddelen waarop de transactie betrekking heeft.

Bent u een leverancier van medische hulpmiddelen of juist een gebruiker daarvan, en wilt u het naadje van de kous weten over deze nieuwe Beleidsregels MH, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Wij hebben uitgebreide ervaring in de industrie van medische hulpmiddelen en denken graag met u mee over wat er wel en niet mogelijk is of wordt.

Hilde Pors, advocaat Intellectueel Eigendomsrecht

 

https://www.kneppelhout.nl/actueel/nieuw-vanaf-1-januari-2018-ook-beleidsregels-gunstbetoon-medische-hulpmiddelen

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Nieuwe regelgeving data en privacybeveiliging GDPR

GDPR: dit moet je weten over de nieuwe regelgeving van data- en privacybeveiliging

Onze manier van data opslaan is met de jaren enorm veranderd. Waar we vroeger bestanden opsloegen op een floppy disk, heb je nu je smartphone en de cloud met honderden gigabytes altijd bij de hand. Daar horen ook nieuwe regels bij. Per mei 2018 wordt daarom de Algemene Verordening Gegevensbescherming ingesteld door de Europese Unie. Dit kan voor bedrijven betekenen dat ze flinke veranderingen moeten doorvoeren. Waar moet je als bedrijf op letten?

Voor veel bedrijven zal de werkwijze gaan veranderen, mogelijk zelfs hele IT-systemen. Dat kan flink in de cijfers lopen. ‘Maar dat geldt zeker niet voor alle bedrijven’, stelt advocaat Jurriaan Jansen. Hij is gespecialiseerd in onder andere IT-recht en werkt voor internationaal advocatenkantoor Norton Rose Fulbright. ‘Deze nieuwe regels zijn helemaal niet zo verschillend van de oude, ze zijn wel een stuk uitgebreider. Bovendien zijn er strengere sancties aan verbonden en wordt de controle door de toezichthouder beter geregeld.’ Wbp Nederland gebruikt als het gaat om data en privacy nu nog de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), die sinds 2001 van kracht is. ‘Een wet is altijd landelijk’, legt Jansen uit. ‘De nieuwe verordening geldt in de hele Europese Unie. Het is een set van regels die aangeven hoe bedrijven met data en privacy om moeten gaan. 90 procent van de verordering is ingevuld door de EU en staat dus vast, 10 procent laat ruimte open voor eigen invulling per land.’ GDPR De Algemene Verordening Gegevensbescherming is een Nederlandse vertaling van de General Data Protection Regulation, ofwel GDPR. Het is de opvolger van de Wbp die is geüpdatet naar de standaarden van deze tijd. ‘De kern van de verordening is dat bedrijven veel bewuster met data om moeten gaan. Zo mogen niet meer zomaar informatie over (potentiele) klanten opslaan en bewaren. Een verzekeraar of bank mag bijvoorbeeld niet zomaar meer risicoprofielen maken van klanten. Daarnaast krijgt de consument meer rechten toegewezen, zodat die meer invloed heeft op de informatie die bedrijven hebben. Accountability Een belangrijke verandering volgend jaar is de acountability van bedrijven. Jansen: ‘Alle bedrijven die gegevens verzamelen over hun klanten, zoals hun leeftijd, sekse, woonplaats, religie, sociale media en persoonlijke voorkeuren, worden voortaan gecontroleerd door de Autoriteit persoonsgegevens. Dat is de Nederlandse toezichthouder. Bedrijven moeten bij gaan houden welke informatie ze hebben, over wie, waarom, hoe lang ze de gegevens bewaren en wat ze er precies mee doen. De nieuwe regelgeving stelt dat er zo min mogelijk gegevens bewaard mogen worden, en enkel om een gerechtvaardigde reden. Als je bij Bol.com voortaan een boek bestelt en daarvoor gegevens moet invoeren, mag het bedrijf dus niet zomaar jouw gegevens bewaren. Alles moet verantwoord worden aan de toezichthouder, die beoordeelt of het gebruik van de data gerechtvaardigd is of niet. Daar zijn natuurlijk wel aanvullende regels voor opgesteld, zodat een bedrijf weet hoe het gecontroleerd gaat worden.’ De Autoriteit persoonsgegevens was al belast met diezelfde taak de afgelopen jaren, maar controleerde nauwelijks. ‘Ze hebben nu ongeveer 80 medewerkers in dienst en gebruiken een budget van 8 miljoen per jaar. Daarmee kun je natuurlijk onmogelijk alle Nederlandse  bedrijven controleren. Ik verwacht daarom dat de toezichthouder flink zal gaan uitbreiden de komende jaren’, aldus Jansen. Sancties Dat zal ook wel moeten, want de GDPR belooft dat ook de controle veel strenger gaat worden. De sancties die je als bedrijf opgelegd kunt krijgen als je de regels overtreedt, zijn ook niet mis. Je riskeert om 4 procent van je wereldwijde jaaromzet te moeten afstaan, dat kan voor zwaargerwichten in de economie oplopen tot in de miljoenen. ‘Voorheen waren de boetes veel lichter. Sommige bedrijven namen die dan gewoon voor lief, zodat ze regels konden overtreden. Ik verwacht dat deze bedragen bedrijven zullen weerhouden om dat nog te doen’, zegt Jansen. Aanpak Afhankelijk van de core business van een bedrijf en in welke branche het opereert, kan het veel extra werk opleveren om alle data te verzamelen, analyseren en te verslaan. ‘Het ligt er ook aan hoe goed je overzicht van alle data nu is. Als je een IT-systeem hebt waarin alle orders netjes zijn opgeslagen, hoeft het niet veel werk te zijn. Maar als je die gegevens niet verzameld hebt, of op verschillende plekken, ben je langer bezig. Wij werken nu samen met corporate bedrijven die zich aan het voorbereiden zijn op de nieuwe regels. Sommigen van hen hebben complete task forces opgezet, die enkel bezig zijn met het verzamelen en analyseren van alle gegevens. In een corporate heb je natuurlijk veel medewerkers en verschillende afdelingen en divisies, daardoor raakt een bedrijf gemakkelijk het overzicht kwijt.’ Bescherming consument Daarnaast krijgt de consument een helpende hand toegereikt door de EU. De afgelopen jaren is de maatschappelijke discussie opgelaaid over privacy, vaak in een adem met bedrijven als Apple, Google en Facebook. Die bedrijven staan erom bekend veel te weten van hun gebruikers. Consumenten mogen bij bedrijven opvragen welke gegevens er over hen bekend zijn, dat bedrijf moet aan dit verzoek voldoen. Daarnaast mogen consumenten aangeven of ze willen dat hun gegevens worden doorgestuurd naar een andere partij. ‘Als je bijvoorbeeld van verzekeraar of bank wisselt, kan dat heel handig zijn. Dat geldt ook voor sociale media. Stel er komt een nieuw social media-platform op dat enorm trending wordt. Je mag dan aan Facebook vragen om jouw data door te sturen naar dat nieuwe platform.’ Cybercrime Ook is gedacht aan cybercrime binnen de verordening, een steeds meer voorkomende vorm van criminaliteit. Bedrijven hadden al de plicht om datalekken te melden, sinds de Meldplicht in 2016 werd ingesteld. ‘Ook die regels worden uitgebreid in de vorm van privacy by design. Een bedrijf moet hun gegevens ‘adequaat’ beveiligen volgens de nieuwe regels. Hierin krijgen bedrijven iets meer ruimte voor eigen invulling. Een brakke fiets is namelijk niet even waardevol als een medisch dossier. Deze moeten dus, gekeken naar de waarde van het product, op verschillende manieren worden beveiligd.’   Data verzamelen Voor veel bedrijven is het verzamelen van data erg waardevol. Op die manier kunnen ze profielen samenstelling van hun gebruikers, klanten, leveranciers en partners. De ruimte die ze daar nu voor hebben wordt flink ingeperkt door de GDPR. ‘Veel organisaties zullen hier niet blij mee zijn. Ze gebruiken die data namelijk als middel tot een doel. Vaak is dat het sturen van een nieuwsbrief, advertentie of actie. Maar ze kunnen dat doel ook op andere manieren bereiken. Ze mogen nog steeds bepaalde data verzamelen, zo lang het maar niet herleidbaar is naar een individu. Maar anonimiseren ze de informatie, dan is die nog steeds waardevol.’ Jansen ziet de nieuwe regels ook als een kans voor bedrijven om het vertrouwen van de consument terug te winnen. ‘Het consumentenvertrouwen is flink geschaad als het aankomt op privacy. Bedrijven moeten dit zien als een kans om hun vertrouwen terug te winnen. Als je toch transparant moet zijn van de wet, gebruik dat dan om bij het publiek aan te geven dat je eerlijk en betrouwbaar bent als bedrijf. Consumenten kunnen er steeds makkelijker achter komen wat je over ze weet, en bovendien worden ze steeds kritischer. Doe daar je voordeel mee.’

 

https://www.mt.nl/business/gdpr-moet-weten-nieuwe-regelgeving-data-en-privacybeveiliging/541794

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Naast mijn adviespraktijk nu ook officieel actief met Kunsthandel Olaf Wijman

JAJA.jpgKUNST ZOEKT MUUR. Bij J.A.J.A. Schilderijen aan de Woenselsestraat 341 in Eindhoven vindt u een mooie collectie zeefdrukken, etsen en litho’s van (minder) bekende kunstenaars van KUNSTHANDEL OLAF WIJMAN (shop in a shop). Deze zijn hier te koop tegen aantrekkelijke prijzen en u kunt ze bij J.A.J.A. ook deskundig en tegen een aantrekkelijke prijs laten inlijsten. Regelmatig worden er nieuwe kunstwerken toegevoegd. Meer informatie? Bel Olaf Wijman op 06-22733388 of ga mijn Facebookpagina KUNST ZOEKT MUUR leuk vinden of volgen en laat u regelmatig verrassen. VOOR THUIS OF BEDRIJF.

 

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

‘Ziekenhuizen geven te veel uit aan medische hulpmiddelen’

Ziekenhuizen geven te veel uit aan medische hulpmiddelen

Ziekenhuizen geven te veel uit aan medische hulpmiddelen

Ziekenhuizen kopen jaarlijks voor honderden miljoenen teveel in aan medische hulpmiddelen. Dat is de conclusie van adviesbureau Gupta na een analyse van de sector. Ziekenhuisbestuurders en inkopers spannen zich onvoldoende in voor de beste prijs en laten zich teveel verleiden door de verkooppraatjes en complexe offertes van de leveranciers. Dat meldt het Financieele Dagblad.

De inkoopkosten van ziekenhuizen zijn de afgelopen tien jaar verdubbeld naar zo’n 8 miljard euro in 2016. Gupta vraagt zich af wat deze hoge kosten voor meerwaarde hebben voor de patiënten. Kees Isendoor van Gupta vindt daarom dat ziekenhuizen hun inkoopproces eens kritisch onder de loep moeten nemen. De inkoop zou topprioriteit moeten zijn, omdat het ongeveer 30 procent van de kosten van het ziekenhuis bepaalt en er veel mogelijkheden zijn om kosten te verlagen of nog betere kwaliteit te krijgen.

Besparen
Zo kan er, volgens het adviesbureau, jaarlijks tot tientallen miljoenen euro’s per ziekenhuis worden bespaard op de inkoop van medische hulpmiddelen. Op dit moment staat de relatief kleine inkoopafdeling duidelijk achter op de leveranciers. Uit de analyse blijkt dat tegenover elke inkoper bij een ziekenhuis tussen de 20 en 25 verkoopmedewerkers bij de leverancier staan.

Investeren
Volgens Isendoor moet er daarom meer worden geïnvesteerd in de vaardigheden van het inkoopteam binnen het ziekenhuis. Inkopers moeten daarnaast de financiële resultaten direct aan de raad van bestuur rapporteren. Ook wordt er volgens Isendoor nog op te kleine schaal ingekocht en zouden ziekenhuizen meer samen moeten werken.

Kritiek
De zorgkosten komen steeds meer onder druk te staan en daarom is dit een belangrijk punt van de discussie in de politiek. Medische hulpmiddelen worden ingekocht bij grote multinationals die door hun markmacht hoge prijzen kunnen vragen. Het CDA vraagt zich af waarom er dan nog niet wordt samengewerkt en de SP wil zelfs een landelijke, centrale inkoop van medische hulpmiddelen om zo de hoge prijzen aan te pakken.

Samira Huibregtse
Door Samira Huibregtse
Samira Huibregtse is een jonge, enthousiaste journalist die met plezier op zoek gaat naar interessant nieuws in de wereld van inkopen en aanbesteden.
Het GUPTA rapport: http://www.gupta-strategists.nl/storage-files/170818%20Gupta%20Strategists%20-%20Waardegedreven%20inkoop.pdf
Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen